Regulamin sklepu

W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące definicje:


1) Sklep internetowy labecotech.pl – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.labecotech.pl. Administratorem sklepu jest: LabEcoTech sp. z o.o. z sedzibą w Warszawie, Jana Kazimierza 21A/60, 01-248. KRS: 0000781772, NIP: 5361940402, REGON: 383205001


2) Klient – ​​osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka terytorialna dokonująca zakupów w sklepie internetowym labecotech.pl.


3) Koszyk - to aplikacja sklepu internetowego labecotech.com, w której wybrany przez kupującego towar musi być widoczny i umożliwiać kupującemu zdefiniowanie i zmianę danych zamówienia, w szczególności: ilość towaru, adres dostawy, dane do faktury , sposób dostawy, formy płatności.


4) Organizacja płatnicza - to organizacja zewnętrzna w stosunku do Spółki, która pośredniczy w płatnościach przelewem bankowym lub płatnościami kartą kredytową lub kartą kredytową.


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejsze warunki określają zasady korzystania ze sklepu internetowego labecotech.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym labecotech.pl, dostarczania zamówionych produktów kupującemu, zapłaty ceny sprzedaży produktu, udzielenia Klientowi prawo do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady wysyłki i rozpatrywanie reklamacji.


2. Aby korzystać ze sklepu internetowego labecotech.pl i składać zamówienia na towary, należy:


a) komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;


b) aktywne konto e-mail (e-mail).


3. Klient ma prawo i obowiązek korzystania ze sklepu internetowego labecotech.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.


4. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego labecotech.pl, w tym w szczególności od jakiejkolwiek ingerencji w zawartość sklepu internetowego labecotech.pl lub jego elementy techniczne, w tym dostawy treści postaci. nielegalny. Zabronione jest korzystanie ze sklepu internetowego labecotech.pl w celach do tego nieprzeznaczonych, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie jakichkolwiek działań handlowych, reklamowych, promocyjnych na stronach sklepu internetowego labecotech.pl.


5. Spółka – o ile pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa – nie ponosi odpowiedzialności za awarie, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego labecotech.pl spowodowane siłą wyższą, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego labecotech.pl sklep z klientem infrastruktury technicznej.


6. Przeglądanie asortymentu w sklepie internetowym labecotech.pl nie wymaga rejestracji. Indywidualne składanie przez Klienta zamówień na towary znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego labecotech.pl nie wymaga rejestracji zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.


7. W celu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta, załącznik nr 1, zawierający informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, został dołączony do niniejszego regulaminu.


§ 2 Rejestracja


1. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym labecotech.pl (założyć konto klienta), wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu internetowego labecotech.pl i wyrazić zgodę na przetwarzanie dane osobowe w ilości wymaganej do stworzenia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Klientów


2. Rejestracja w sklepie internetowym labecotech.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego labecotech.pl są bezpłatne.


3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym labecotech.pl każdorazowe logowanie odbywa się z wykorzystaniem danych podanych w formularzu rejestracyjnym.


4. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego labecotech.pl konieczne jest wysłanie maila z prośbą o usunięcie konta wraz z adresem e-mail aktualnie zarejestrowanym w sklepie internetowym labecotech.pl.


§ 3 Regulamin sklepu internetowego labecotech.pl


1. Zaloguj się do sklepu internetowego labecotech.pl wpisując w formularzu logowania adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji konta klienta.


2. Klient, który zarejestrował konto może korzystać ze wszystkich dostępnych aplikacji sklepu internetowego labecotech.pl, w tym zamówień na towary dostępne w asortymencie sklepu internetowego labecotech.pl.


3. Firma ma prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku uznania, że ​​jej działalność jest częścią sklepu internetowego labecotech.pl naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych) , dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Klient zostanie powiadomiony o zamiarze zablokowania konta Klienta na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w sklepie internetowym labecotech.pl. Zablokowanie konta oznacza natychmiastowe rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną.


4. Spółka ma prawo usunąć ze sklepu internetowego labecotech.pl wszelkie treści sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięcia zamieszczonych przez Klienta Materiałów Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w sklepie internetowym labecotech.pl.


5. Wszelkie nieprawidłowości w pracy sklepu internetowego labecotech.pl można zgłaszać Spółce drogą mailową, a reklamacje produktów można zgłaszać zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.


6. Wnioski, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.


7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym labecotech.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, za wszelkie czynności związane z wykorzystaniem loginu i hasła do tego konta w sklepie internetowym labecotech.pl odpowiada Klient, hasło stanowi informację poufną dla informacji wyłącznej Klienta.


§ 4 Informacje o produktach


1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego labecotech.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej.


2. Ceny towarów wskazane na stronie sklepu internetowego labecotech.pl:


a) zawierają podatek VAT i są wskazane w złotych Polskich;


b) nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy towaru do kupującego, od kosztu oraz wielkości zamówienia i jest wskazywany przy wyborze przez kupującego sposobu dostawy towaru. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztem wysyłki) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez klienta.


c) nie zawierają przewodów zasilających oraz cegły szamotowej do pieców w suszarni. 


3. Firma zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji i wyprzedaży. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji reklamowych lub wyprzedaży.


4. Promocje w sklepie internetowym labecotech.pl nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.


§ 5 Warunki realizacji zamówienia


1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie sklepu internetowego labecotech.pl przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.


2. Aby złożyć zamówienie:


a) zalogować się do sklepu internetowego labecotech.pl;


b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć „Zamawiam” (lub równoznaczny);


c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który towar zostanie dostarczony. W przypadku wyboru dostawy kurierem Klient może dodatkowo podać swój numer telefonu, aby skontaktować się z kurierem.


d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia towaru);


e) wpisać dane do faktury, jeżeli różnią się od danych do odbioru zamówienia, jeżeli faktura VAT ma być wystawiona na Klienta;


f) nacisnąć przycisk „Zamów”;


3. W przypadku przedpłaty - opłać zamówienie jedną z dostępnych metod płatności. Przedmiot zamówienia może zostać dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);


4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.


5. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Klienta podany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę złożonego przez Klienta zamówienia. Jeśli zamówienie będzie możliwe, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Potwierdzeniem zamówienia jest oświadczenie Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.


6. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów wysyłki i płatności w odniesieniu do określonych produktów, kategorii produktów lub ilości zamawianych produktów.


7. W przypadku braku zamówionego towaru w zasobach Spółki lub niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym w przypadku, gdy zakup u dostawców Spółki jest niemożliwy w terminie przewidzianym umową, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail Klienta lub udzieli informacji telefonicznie na wskazany przez Klienta numer, w terminie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Spółka może zaoferować Klientowi:


a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka zostanie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);


b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja jest niemożliwa w określonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane częściowo, natomiast Spółka zostanie zwolniona z zobowiązań w pozostałym zakresie);


c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu dla części zamówienia, której nie można zrealizować w pierwotnie ustalonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienia będą wysyłane w kilku oddzielnych partiach, a Klient nie będzie ponieść dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka stron).


9. Jeżeli Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji określonej w punkcie 8 niniejszego paragrafu (w tym w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn niezwiązanych z Firmą), Firma przekaże Klientowi przy produktach, na które zamówienie może zostać zrealizowane w terminie, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, klient zostanie o tym poinformowany na adres e-mail podany w koncie klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na warunkach określonych w § 11 Regulaminu.


10. Jeżeli Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji określonej w punkcie 11 niniejszego paragrafu (w tym w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn niezwiązanych z Firmą), Firma może całkowicie anulować zamówienie.


11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji określonej w paragrafach 9-10 niniejszego paragrafu, jeżeli płatność za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci wpłaconą kwotę (lub jej część w przypadku zamówienie w części) zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt 12 Regulaminu.


12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§ 6  Zmiany w zamówieniu


1. Klient ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia (status zamówienia wyświetlany jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”). Zmiany mogą obejmować rezygnację z całości lub części produktów składających się na zamówienie, zmianę adresu wysyłki lub zmianę danych do faktury. W przypadku anulowania zamówienia (zarówno w całości, jak i w części), jeżeli płatność została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymanie przez Spółkę informacji zwrotnej od Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w pkt. 12 Regulaminu.


2. Zmian w zamówieniu można dokonać na stronie sklepu internetowego labecotech.pl w zakładce „Moje konto” lub mailowo lub dzwoniąc pod wskazany na stronie numer telefonu.


3. Klient otrzyma potwierdzenie zmiany lub anulowania zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu realizacji zamówienia.


§ 7 Sposoby płatności i wejście w życie umowy


1. Jeżeli przedmiot umowy ma być dostarczony do Polski, płatności można dokonać:


a) przy odbiorze przedmiotu zamówienia do magazynu Spółki – gotówką, kartą płatniczą w jednym z aktualnie akceptowanych przez Spółkę systemów płatności elektronicznych;


b) przy odbiorze przedmiotu zamówienia po dostarczeniu Pocztą Polską lub firmą kurierską - gotówką;


c) przed odebraniem przedmiotu zamówienia (przedpłata) - przelewem, kartą płatniczą w jednym z aktualnie akceptowanych przez Spółkę systemów płatności elektronicznych.


2. Jeżeli przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski, płatności można dokonać przelewem lub kartą płatniczą w jednym z aktualnie akceptowanych przez Spółkę systemów płatności elektronicznych.


3. Klient nie może zapłacić za część zamówienia z góry i część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może zależeć od rodzaju produktu i/lub miejsca otrzymania zamówienia.


§ 8 Czas realizacji


1. Spółka publikuje informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w czasie których zostanie wysłana paczka z przedmiotem zamówienia, na stronie Sklepu labecotech.com. Powyższa informacja jest orientacyjnym czasem liczonym od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia określany jest z uwzględnieniem terminu realizacji wszystkich zamówionych produktów Czas dostawy uzależniony jest od dostępności produktu.


2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Spółki 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00 lub dostarczyć za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta na poniższych warunkach :


- paczki do 30 kg wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej


- paczki od 30 do 400 kg tylko kurierem


3. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.


4. Koszt dostawy towaru wskazany jest w momencie składania zamówienia. Przy większych dostawach koszty ustalane są indywidualnie z klientem mailowo lub telefonicznie. W każdym przypadku Spółka poinformuje Klienta o całkowitym koszcie wynikającym z umowy (cena produktu plus koszty wysyłki)


5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych, w tym błędnego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 9 Warunki reklamacji


1. Kupujący, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub handlową ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia tego produktu, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonego towaru objętego umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.


2. W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych Spółka rozpatrzy reklamację Klienta i poinformuje go o trybie dalszego postępowania.


3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę jest dostarczenie kupującemu towaru lub towaru dowodu zakupu danego towaru (produktów) od Spółki oraz opisu reklamacji.


4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta nabywającego produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), Spółka, według wyboru konsumenta, dokona naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na pełnowartościowy produkt lub jeśli klient obniży cenę. Konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.


5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w interesie Klienta nabywającego produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie jest konsumentem) Spółka dokona naprawy lub wymiany produktu na pełnowartościowy produkt lub, jeżeli wymiana nie jest możliwa, zwróci towar za towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub handlową (klient nie będący konsumentem) ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów jest ograniczona do kwotę, którą zapłacił firmie za zakup tego produktu.


§ 10 Warunki gwarancji


W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt z wadami:


a) skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takim przypadku kupujący reklamuje produkt bezpośrednio gwarantowi (podmiotowi udzielającemu gwarancji), a Spółka może być jedynie pośrednikiem w złożeniu reklamacji. Klient, według swojego wyboru, może skontaktować się bezpośrednio z serwisem gwarancyjnym lub Spółką;


b) skorzystania z praw należnych mu przez sprzedawcę w związku z niezgodnością towaru z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.


1. Gwarancja obowiązuje od daty sprzedaży produktu.


2. W przypadku, gdy towar został uszkodzony z winy kupującego w okresie gwarancyjnym, sprzedający jest zobowiązany do naprawy lub wymiany wadliwego towaru bez dodatkowych dopłat.


3. Naprawy gwarancyjne i konserwacje wykonywane są w ciągu 30 dni roboczych wyłącznie za okazaniem niniejszej karty gwarancyjnej. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.


4. Dostawca nie ponosi zobowiązań gwarancyjnych w następujących przypadkach:


- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych towarów;


- awaria z powodu nieprzestrzegania zasad korzystania z towaru;


- samodzielna naprawa lub modernizacja sprzętu;


5. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i innych części o ograniczonym okresie użytkowania.


6. Podobna sprawna pozycja nie będzie wydana w okresie gwarancyjnym.


7. Uprawnienia gwarancyjne nie obejmują prawa kupującego do żądania zwrotu utraconych korzyści wynikających z awarii produktu.


8. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wadliwego produktu sprzedającemu na własny koszt.


9. W przypadku, gdy przewożony towar został uszkodzony podczas transportu kurierem lub pocztą firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie/wadliwe działanie towaru.


10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia integralności towaru przed odebraniem przesyłki lub kuriera w oddziale.


§ 11 Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy


1. Klient może anulować zamówienie, jeśli zamówione produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, anulując zamówienie samodzielnie na stronie sklepu internetowego Labecotech.com lub pisząc e-mail lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany na stronie internetowej.


2. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w sklepie internetowym labecotech.com w kwocie niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie internetowym labecotech.com, bez wyjaśnienia przyczyn w ciągu 14 (czternastu) dni. kalendarz od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydanie produktu). Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia wniosku na piśmie w terminie określonym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić Spółce produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni wpłatę dokonaną przez Klienta zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.


4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub w części.


5. Firma nie odbiera odesłanych do niej przesyłek przy odbiorze i nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 12 Zwrot do klientów


1. Firma zwróci należną kwotę w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:


a) anulowanie zamówienia lub części zamówienia (w tym przypadku zwrot odpowiedniej części ceny), opłacone z góry przed jego realizacją;


b) zwrot towaru (odstąpienie od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;


c) uznanie reklamacji i brak możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;


d) uznania reklamacji i wniosku Klienta o zakup towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), o odstąpienie od umowy.


e) produkt nie był używany i nie nosi śladów użytkowania, wad/zarysowań/uszkodzeń. Opakowanie nie zostało uszkodzone


 2. Firma zwróci pieniądze na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) - jeśli zamówienie zostało opłacone:


- zaliczka przelewem bankowym lub kartą kredytową;


- przy odbiorze kurierem lub pocztą.


3. W zakresie dozwolonym przez prawo Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu lub opóźniony zwrot, jeżeli pomimo przesłania numeru rachunku bankowego Klienta na podany przez Klienta adres e-mail, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego do Spółce, lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych na poparcie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli powstały one na skutek podania przez klienta błędnych danych adresowych, zarejestrowanego lub błędnego numeru rachunku bankowego.


§  13 Dane osobowe


1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym labecotech.com oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego labecotech.com, w tym dokonywania zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody Spółki na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić Spółce świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym labecotech.pl.


2. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów z Klientem oraz zawierania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym labecotech.com.


3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe można poprawić lub usunąć po zalogowaniu się do konta Klienta (zakładka „Moje konto”).


4. Klient oświadcza, że ​​podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.


§ 14 Postanowienia końcowe


1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego Labecotech.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


2. Spółka dopuszcza czasowe zawieszenie dostępności sklepu internetowego Labecotech.com w przypadku konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego Labecotech.pl.


3. W zakresie dozwolonym przez prawo Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie administratorom serwerów pocztowych możliwości wysyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, jak również za usuwanie i blokowanie poczty przez oprogramowanie zainstalowane na używanym komputerze przez Klienta.


4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klient, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.


5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).


6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług sklep internetowy Labecotech.com wykorzystuje informacje przechowywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki, nie akceptować takich plików lub zgłaszać ich wysłanie. Należy jednak pamiętać, że niezaakceptowanie plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego labecotech.com. Korzystanie przez Ciebie z przeglądarki, której ustawienia pozwalają na zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu oznacza, że ​​wyrażasz zgodę na zapisywanie powyższych plików na urządzeniu tego klienta.


7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.


8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia określonego przez Spółkę, nie krócej niż 7 dni od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej Online Labecotech.com. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr. 1


INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


WZÓR INSTRUKCJI ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI


INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


WZÓR INSTRUKCJI ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI


Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy upływa 14 dni po [1]


Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (na przykład listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem).


Możesz użyć formularza wyjściowego formularza, ale nie jest to wymagane. [3]


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację o wykonaniu przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Konsekwencje odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty wysyłki (z wyłączeniem dodatkowych kosztów związanych z wybraną przez Ciebie metodą wysyłki inną niż najtańsza oferowana przez nas metoda wysyłki), niezwłocznie i w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Zwrócimy Ci pieniądze przy użyciu tych samych metod płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej. w każdym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami w związku z tym zwrotem. [cztery]


[5]

[6]


Instrukcje dotyczące napełniania:


[1] Proszę wpisać w cudzysłowie jedną z następujących części tekstu:


w przypadku umów o świadczenie usług lub umów o dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonych lub stałych ilościach, dostarczają ciepło lub dostarczają treści cyfrowe, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia z kontraktu.";


w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w której rzecz objąłeś w posiadanie lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. ";


w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno: „w której ostatnią z rzeczy objąłeś w posiadanie lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy”;


w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w której nabyłeś ostatnią partię lub część lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wyznaczona przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej partii lub część”;


w przypadku umów o regularne dostarczanie towaru na czas określony: „w której wszedłeś w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy”.


[2] Proszę podać swoje imię i nazwisko, pełny adres do korespondencji oraz, jeśli dotyczy, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.


[3] Jeśli upoważniasz konsumenta do wypełnienia i przesłania informacji o odstąpieniu za pośrednictwem poczty e-mail na Twojej stronie internetowej, wprowadź następujące informacje: „Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. . [Proszę podać adres strony internetowej.] Jeśli skorzystasz z tej opcji, wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania informacji o anulowaniu na trwałym nośniku (np. e-mailem). "


[4] W przypadku umów wymagających przeniesienia własności rzeczy, w przypadku których nie oferowali Państwo odbioru towaru w przypadku odstąpienia od umowy, prosimy o zaznaczenie: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem do momentu otrzymania towaru lub potwierdzenia dostawy ”. jego kierunek, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. "


[5] Jeżeli konsument otrzymał towar w związku z umową:


a) proszę wpisać:


- "Weźmiemy przedmiot"; lub


- „Proszę odesłać lub przekazać nam produkt lub … [proszę wpisać imię i nazwisko oraz pełny adres do korespondencji, jeśli dotyczy, osobę upoważnioną przez Państwa do odbioru produktu] niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od które poinformowałeś nas o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni. ";


b) proszę wpisać:


- "Koszty zwrotu towaru ponosimy.";


- "Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu.";


- Jeżeli w przypadku usuniętej umowy nie ponosisz kosztów zwrotu towaru, zazwyczaj nie ma możliwości odesłania towaru pocztą: „Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru: …zł [Wprowadź ilość]"; lub jeśli nie jest możliwe wcześniejsze oszacowanie w racjonalny sposób, obliczyć koszt zwrotu towaru: „Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacuje się maksymalnie na … zł [wstawić kwotę] ”; lub


- Jeżeli w przypadku umów poza lokalem, ze względu na swój charakter, towar zazwyczaj nie może zostać odesłany pocztą i dostarczony do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbierzemy towary na nasz koszt”; i


c) proszę wpisać: "Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób, który nie był konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy."


[6] W przypadku umów o świadczenie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej ilości lub w ustalonej ilości lub w postaci ciepła, proszę wskazać: energia elektryczna /ciepła [usuń jeśli to konieczne] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do wolumenu świadczonych usług do czasu, gdy poinformujesz nas o swoim odstąpieniu od tej umowy.”


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr. 2


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca musi wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres do korespondencji oraz, jeśli to możliwe, numer faksu i adres e-mail]


- Ja/My(*) niniejszym informuje/informuje(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło , w tym następujące elementy (*) / w celu świadczenia następującej usługi (*)


- data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)


- Imię i nazwisko konsumenta (-ów)


- Adres konsumenta (-ów)


- podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest składany w wersji papierowej)


- Data